۰۴ : ۰۳ - دوشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۷ Monday  25   June   2018  | 
کد خبر: ۲۲۱۶
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۲ - ۰۶ دی ۱۳۹۵
در آذرماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۳ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰.۵ و ۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادوما، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 1395، به 11.8 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 و 5.9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال 1395
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال 1395، که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده است:
- در آذر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 8 / 11 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1 / 5 و 9 / 5 درصد کاهش نشان می دهد.
- در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 3 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 5 / 0 و 7 / 7 درصد افزایش نشان می دهد.
 خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه تحولات بازار مسکن تهران می باشد.
1- حجم معاملات مسکن
در آذر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 11832 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9 / 5 درصد کاهش نشان میدهید. بررسیی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذر ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سیال ساخت با سهم 5 / 52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 7 / 16 درصدی از کلیه معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 5 / 10 و 1 / 10 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 6 / 73 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهر ان مربوط به 10 منطقه شهری به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 14 ، 8 ، 10 ، 15 ، 7 ، 1 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده 4 / 26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
2- تحولات قیمت مسکن
در آذر ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنیای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 3 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5 / 0 و 7 / 7 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 معادل 9 / 15 درصد و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه 10 معادل 3 / 4 درصدتعلق دارد.
در آذر ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 1 / 100 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 1 / 22 میلییون ریال به منطقه 17 تعلق داشته است.
3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 1395
در نه ماهه منتهی به آذر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 4 / 117 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 6 / 8 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 5 / 43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 7 / 4 درصد افزایش نشان می دهد.
4- سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
4-1- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آذر ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 تا 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سه 4 / 12 درصد، بیشترین سه از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سه 2 / 12 درصد و " 35 تا 40 " میلیون ریال با سه 6 / 10 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 8 / 60 درصید واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ) 3 / 44 میلیون ریال معامله شده اند.
2- 4 - توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذر ماه سال 1395 نشان میدهد، بیشترین سه از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " متر مربع معادل 0 / 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تیا 80 " متر مربع به ترتیب با سه های 2 / 13 و 1 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 5 / 51 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
3- 4 - توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آذر ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1000 تا 1500 " میلیون ریال با اختصاص سه 7 / 12 درصد، بیشترین سه از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1500 تا 2000 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب بیا اختصیاص 6 / 12 و 2 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 1 / 50 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.
5- تحولات اجاره بهای مسکن
در آذر ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 / 11 و 6 / 9 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سه هزینه مسکن اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه 1390=100 معادل 4 / 28 درصد میباشد.
6- جمع بندی
حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه سال 1395 به ترتیب معادل 8 / 11 هزار واحد مسکونی و 3 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 9 / 5 درصد کاهش و 7 / 7 درصد افزایش نشان می دهند. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی نه ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش )به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یک بانک مسکن 1 ، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراه شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذر ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2 / 11 و 6 / 9 درصد رشد نشان می دهد.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: