۰۴ : ۱۰ - يکشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۱ Sunday  03   July   2022  | 
ثبت تورم سالانه 37.4 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی

ثبت تورم سالانه 37.4 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی

نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 11 آبان نسبت به هفته مشابه سال قبل به 37.4 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 35.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 30 شهریور

ثبت تورم سالانه 35.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 30 شهریور

نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 30 شهریور نسبت به هفته مشابه سال قبل به 35.5 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 28.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 9 شهریور

ثبت تورم سالانه 28.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 9 شهریور

همچنین نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 9 شهریور نسبت به هفته مشابه سال قبل به 28.3 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 27.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 26 مرداد

ثبت تورم سالانه 27.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 26 مرداد

نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 26 مرداد نسبت به هفته مشابه سال قبل به 27.5 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 18.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 15 تیر

ثبت تورم سالانه 18.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 15 تیر

نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 15 تیر نسبت به هفته مشابه سال قبل به 18.3 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 15.2 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 1 تیر

ثبت تورم سالانه 15.2 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 1 تیر

نرخ تورم گروه خوراکی ها (متوسط هم وزن) در هفته منتهی به 1 تیر نسبت به هفته مشابه سال قبل به 15.2 درصد رسید.
ثبت تورم سالانه 9.5 درصدی و هفتگی 3.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 4 خرداد

ثبت تورم سالانه 9.5 درصدی و هفتگی 3.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 4 خرداد

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 4 خرداد 1397 را اعلام کرد که طی آن قیمت 8 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 1 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 10 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 28 اردیبهشت

ثبت تورم سالانه 10 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 28 اردیبهشت

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 28 اردیبهشت 1397 را اعلام کرد که طی آن قیمت 8 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 1 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 9.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 24 فروردین

ثبت تورم سالانه 9.5 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 24 فروردین

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 24 فروردین 1397 را اعلام کرد که طی آن قیمت 6 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 8.9 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 18 اسفند

ثبت تورم سالانه 8.9 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 18 اسفند

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 18 اسفند 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 2گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 4 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 10.8 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 4 اسفند

ثبت تورم سالانه 10.8 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 4 اسفند

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 4اسفند 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 2گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 4 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 12.8 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 27بهمن

ثبت تورم سالانه 12.8 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 27بهمن

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 27 بهمن 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 3گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 13.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 13 بهمن

ثبت تورم سالانه 13.3 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 13 بهمن

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 13 بهمن 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 6گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 1 گروه کاهش و 4 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 13.4 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 29 دی

ثبت تورم سالانه 13.4 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 29 دی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 29 دی 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 6گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 13.6 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 22 دی

ثبت تورم سالانه 13.6 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 22 دی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 22 آذر 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 5گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 3 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 14.6 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 17 آذر

ثبت تورم سالانه 14.6 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 17 آذر

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 17 آذر 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 4گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 1 گروه کاهش و 6 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 16.2 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 19 آبان

ثبت تورم سالانه 16.2 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 19 آبان

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 19 آبانماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 4گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 35 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 14.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 28مهر

ثبت تورم سالانه 14.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در هفته منتهی به 28مهر

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 14 مهرماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 4گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 4 گروه کاهش و 3 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 16.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 14 مهر

ثبت تورم سالانه 16.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 14 مهر

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 14 مهرماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 2گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 5 گروه کاهش و 4 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 17.9 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 10 شهریور

ثبت تورم سالانه 17.9 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 10 شهریور

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 10 شهریورماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 3گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 17.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 3 شهریور

ثبت تورم سالانه 17.1 درصدی برای خوراکی ها/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 3 شهریور

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 3 شهریورماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 1گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 5 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 16.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 16 تیر

ثبت تورم سالانه 16.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 16 تیر

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 16 تیر ماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 5گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 3 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 15.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 22 اردیبهشت

ثبت تورم سالانه 15.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 22 اردیبهشت

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 22 اردیبهشت ماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 9گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 1 گروه کاهش و 1 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
ثبت تورم سالانه 14.2 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 8 اردیبهشت

ثبت تورم سالانه 14.2 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 8 اردیبهشت

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 8 اردیبهشت ماه 96 را اعلام کرد که طی آن قیمت 5 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 4 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
کارنامه تورم خوراکی ها در سال 95: ثبت تورم سالانه 13.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی

کارنامه تورم خوراکی ها در سال 95: ثبت تورم سالانه 13.9 درصدی برای خوراکی ها/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 27 اسفند ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 2 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 5 گروه کاهش و 4 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
تورم سالانه خوراکی ها به 10.2 درصد رسید/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 29 بهمن

تورم سالانه خوراکی ها به 10.2 درصد رسید/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 29 بهمن

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 29 بهمن ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 8 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 1 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
تورم سالانه خوراکی ها دو رقمی شد: 10.5 درصد/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 15 بهمن

تورم سالانه خوراکی ها دو رقمی شد: 10.5 درصد/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 15 بهمن

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 15 بهمن ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 5 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 1 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
این خوردنی جادویی را برای سلامتی خود هر روز بخورید!

این خوردنی جادویی را برای سلامتی خود هر روز بخورید!

ماست خواص بسیاری دارد که خوردن روزانه‌ آن به حرکات منظم روده، افزایش سلامت سیستم گوارشی و مبارزه با میکروب‌ها کمک می‌کند.
تورم سالانه خوراکی ها به 9 درصد رسید/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 1 بهمن

تورم سالانه خوراکی ها به 9 درصد رسید/برنج در صدر جدول تورم/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی تا 1 بهمن

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 1 بهمن ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 6 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 3 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
با این نوشیدنی بدنتان را مقابل بیماری ها واکسینه کنید

با این نوشیدنی بدنتان را مقابل بیماری ها واکسینه کنید

برای تقویت بنیه بدن و جلوگیری از ابتلا به انواع بیماری ها، کمی در وعده صبحانه خود تغییر ایجاد کنید و از مزایای نوشیدنی های درمانی منحصربفرد برای سلامت بدن بهره مند شوید.
تورم سالانه خوراکی ها به 8.8 درصد رسید/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 24 دی

تورم سالانه خوراکی ها به 8.8 درصد رسید/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 24 دی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 24 دی ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 5 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 4 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
تورم سالانه خوراکی ها به 9.4 درصد رسید/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 17 دی

تورم سالانه خوراکی ها به 9.4 درصد رسید/آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 17 دی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 17 دی ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 4 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 4 گروه کاهش و 3 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
پیشگیری از

پیشگیری از "آلزایمر" با رژیم غذایی

روزانه دو یا چهار فنجان چای سبز بنوشید تا به تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک کند. مطالعات بسیاری نشان داده اند که مصرف چای سبز با تقویت عملکرد شناختی، کاهش زوال شناختی و کاهش استرس اکسیداتیو مرتبط است.
تورم خوراکی ها هم اوج گرفت: 2.9 درصد در ماه و 9.8 درصد در سال/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 3 دی

تورم خوراکی ها هم اوج گرفت: 2.9 درصد در ماه و 9.8 درصد در سال/ آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی در 3 دی

بانک مرکزی تغییرات قیمت 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 3 دی ماه 95 را اعلام کرد که طی آن قیمت 7 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 2 گروه کاهش و 2 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
15 ماده ی غذایی طبیعی که بدنتان را سم زدایی و پاکسازی می کند

15 ماده ی غذایی طبیعی که بدنتان را سم زدایی و پاکسازی می کند

15 ماده ی غذایی طبیعی که بدنتان را سم زدایی و پاکسازی می کند را بشناسید!
آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم 8.5 درصدی خوراکی ها /گروه حبوبات، رکورددار تورم هفتگی خوراکی ها!: 26 آذر

آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم 8.5 درصدی خوراکی ها /گروه حبوبات، رکورددار تورم هفتگی خوراکی ها!: 26 آذر

بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به 26 آذر ماه ۹۵ را اعلام کرد که طی آن قیمت 3 گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، 3 گروه کاهش و 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
با این 4 خوراکی به چنگ چاقی شکم‌ تان بروید!

با این 4 خوراکی به چنگ چاقی شکم‌ تان بروید!

باور کنید یا نه؛ چاقی شکمی عوارض زیادی برای سلامت دارد و حتی خطرات آن از چاقی عمومی بدن بیشتر است. چاقی شکمی با محاسبه دور کمر مشخص می‌شود و دور کمر بین 90 تا 95 سانتی‌متر و بالاتر نشان دهنده ابتلا به این عارضه است.
آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها /گوشت مرغ، رکورددار تورم هفتگی خوراکی ها!: 12 آذر

آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها /گوشت مرغ، رکورددار تورم هفتگی خوراکی ها!: 12 آذر

بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به 12 آذر ماه ۹۵ را اعلام کرد که طی آن قیمت شش گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، یک گروه کاهش و 4 گروه دیگر نیز ثابت ماند.
۵ خوردنی مفید برای سلامت کبد را بشناسید!

۵ خوردنی مفید برای سلامت کبد را بشناسید!

بیشتر افراد به خصوص در مواقع تعطیلات و مهمانی‌ها از مصرف خوراکی‌های سالم و مورد نیاز برای حفظ سلامت کبد خود غفلت می‌کنند.
آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها / برنج با 68 درصد، همچنان رکورددار تورم سالانه خوراکی ها!: 5 آذر

آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها / برنج با 68 درصد، همچنان رکورددار تورم سالانه خوراکی ها!: 5 آذر

بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به 5 آذر ماه ۹۵ را اعلام کرد که طی آن قیمت هشت گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، دو گروه کاهش و یک گروه دیگر نیز ثابت ماند.
این غذاها قاتل مغز شماست!

این غذاها قاتل مغز شماست!

مطالعات محققان کالج پزشکی جورجیا آمریکا نشان می دهد که غذای چرب، عملکرد سیناپس ها در هیپوکامپ مغز را مختل می کند و این عارضه سبب کاهش یادگیری و اختلال حافظه می شود.
آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها / برنج با 67.7 درصد، همچنان در صدر جدول تورم سالانه خوراکی ها!: 28 آبان

آخرین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها / برنج با 67.7 درصد، همچنان در صدر جدول تورم سالانه خوراکی ها!: 28 آبان

بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به 28 آبان ماه ۹۵ را اعلام کرد که طی آن قیمت هفت گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، دو گروه کاهش و دو گروه دیگر نیز ثابت ماند.
مردم ایران نمی‌دانند چه می‌خورند/محصولات تراریخته عامل سرطان‌های سینه، کبد، کلیه، ناباروری و سقط جنین

مردم ایران نمی‌دانند چه می‌خورند/محصولات تراریخته عامل سرطان‌های سینه، کبد، کلیه، ناباروری و سقط جنین

استاد ایرانی میکروبیولوژی مقیم امریکا با بیان اینکه دستهای پشت‌پرده در ایران نمی‌خواهند مردم از عوارض محصولات تراریخته آگاهی یابند، گفت: این محصولات باعث ایجاد سرطانهای سینه، کبد، کلیه و ناباروری، سقط جنین، دیابت، آلزایمر و پارکینسون می‌شوند.
جدیدترین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها/برنج با 67.4 درصد، همچنان در صدر جدول تورم سالانه خوراکی ها! : 21 آبان

جدیدترین لیست قیمت اقلام خوراکی + تورم خوراکی ها/برنج با 67.4 درصد، همچنان در صدر جدول تورم سالانه خوراکی ها! : 21 آبان

بانک مرکزی تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به 21 آبان ماه ۹۵ را اعلام کرد که طی آن قیمت چهار گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، پنج گروه کاهش و دو گروه دیگر نیز ثابت ماند.
سایر اخبار
سرویس های خبری